Gebruiksvoorwaarden

POINT BIOPHARMA INC.,

GEBRUIKSOVEREENKOMST

MET INGANG VAN MEI 2020

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.

Deze Gebruiksovereenkomst (“Voorwaarden”) beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de POINT Biopharma Inc. (“POINT”) website (“website”). Door deze website te openen of te gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, gebruik dan de website niet.

Deze voorwaarden bieden u een beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare  licentie om deze website te gebruiken en de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld te bekijken, op voorwaarde dat u deze voorwaarden blijft naleven.

POINT kan deze website en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer deze voorwaarden worden gewijzigd, verschijnt de datum van de laatste herziening bovenaan deze pagina. Door de website te blijven gebruiken nadat de gewijzigde voorwaarden zijn gepubliceerd, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden.

PRIVACYVERKLARING

Op deze website kan POINT persoonsgegevens over u verzamelen. POINT respecteert de privacy van haar websitegebruikers.  Raadpleeg het Privacybeleid van POINT’ voor meer informatie over hoe POINT omgaat met uw persoonsgegevens.

BEOOGDE DOELGROEP

Deze website is bedoeld voor inwoners van de Verenigde Staten ouder dan 18 jaar. Het is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. POINT claimt niet dat deze website geschikt is voor toegang tot of gebruik door personen buiten de VS.

GEEN MEDISCH ADVIES

Deze website is bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze website biedt geen medisch advies en de hierin opgenomen informatie mag niet worden beschouwd als een vervanging van de daadwerkelijke medische zorg of het advies van een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener. Personen die specifieke vragen hebben over hun aandoening of zorg, of die mogelijk een diagnose of behandeling nodig hebben, moeten altijd hun zorgverlener raadplegen.

WEBSITES EN LINKS VAN DERDEN

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die worden beheerd door derden die niet onder het beheer van POINT’ staan. Deze links of verwijzingen worden alleen verstrekt voor het gemak en POINT is niet verantwoordelijk voor de inhoud die beschikbaar is op andere internetsites waarnaar vanaf deze website wordt verwezen. Daarnaast kunnen deze links of referenties niet worden beschouwd als goedkeuring door POINT van enig materiaal op een andere website, en POINT wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot uw toegang tot dergelijke gelinkte websites of referenties. Toegang tot andere internetsites waarnaar wordt verwezen door deze website is op eigen risico.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

POINT en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers en externe partners (gezamenlijk de “POINT-partijen”) maken geen claims dat het materiaal op deze website geschikt is voor gebruikers buiten de Verenigde Staten. Als u deze website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied.

UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF INHOUD OP DEZE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO.  IN GEEN GEVAL ZULLEN PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, INKOMSTEN, GOODWILL, ZAKELIJKE KANSEN OF VERWACHTE BESPARINGEN OF VERLOREN GEGEVENS, OF VOOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, GEVOLG, OF SPECIALE SCHADE, OF ZE AL DAN NIET IN EEN CONTRACT ZIJN OPGENOMEN, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS POINTPARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE ONTSTAAT  IN VERBAND MET FOUTEN OF WEGLATINGEN IN, OF VERTRAGINGEN BIJ DE OVERDRACHT VAN, INFORMATIE VAN EN NAAR DE GEBRUIKER, ONDERBREKINGEN IN TELECOMMUNICATIE, LINKS NAAR DE WEBSITE OF VIRUSSEN, WORMEN, TROJAN HORSES EN ANDERE BEDREIGINGEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR KUNNEN INFECTEREN, HETZIJ GEHEEL OF GEDEELTELIJK VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, FORCE MAJEURE, TELECOMMUNICATIESTORING, DIEFSTAL OF VERNIETIGING, OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE OF GERELATEERDE INFORMATIE OF PROGRAMMA'S.

DISCLAIMER VAN GARANTIES

DEZE WEBSITE, INCLUSIEF ALLE INHOUD ERVAN, WORDT AANGEBODEN OP BASIS VAN “DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN”.  POINTPARTIJEN GEVEN GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID EN NIET-INBREUK.  POINT GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA DEZE WEBSITE. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERIFIËREN VAN INFORMATIE VOORDAT U EROP VERTROUWT. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN IS OP EIGEN RISICO.

POINTPARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT DEZE WEBSITE EN ZIJN SERVER VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN EN ANDERE SCHADELIJKE GOEDEREN, WAARONDER MALWARE, WORMEN, VIRUSSEN EN ANDERE UITVOERBARE CODE. ALS UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE RESULTEERT IN DE NOODZAAK VAN ONDERHOUD OF VERVANGING VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, ZIJN DE PARTIJEN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIE KOSTEN.

POINTPARTIJEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE ONDERBREKING, VERTRAGING IN DE WERKING OF OVERDRACHT, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN INHOUD DIE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD VIA DE WEBSITE.

DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VAN BEPAALDE TOEGEPASTE GARANTIES ZIJN MOGELIJK NIET IN ALLE RECHTSGEBIEDEN VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN POINTPARTIJEN WORDEN BEPERKT VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

SCHADELOOSSTELLING

U STEMT ERMEE IN OM ALLE VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, UITGAVEN, SCHADE EN KOSTEN, CLAIMS, ACTIES EN EISEN, INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN’, ALS GEVOLG VAN UW SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN OF UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE INHOUD OF WEBSITE, TE VRIJWAREN, TE VERDEDIGEN EN SCHADELOOS TE STELLEN.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website is eigendom van POINT en haar licentiegevers en wordt beschermd door het Amerikaanse en buitenlandse auteursrecht, handelsmerk en andere wetten inzake intellectueel eigendom. Deze website kan ook patenten, bedrijfseigen informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van POINT en/of andere partijen bevatten of ernaar verwijzen. Alle bedrijfsnamen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en producten die op deze website worden weergegeven, zijn het eigendom van POINT, haar gelieerde ondernemingen, licentiehouders, licentiegevers of samenwerkingspartners en er mag geen gebruik worden gemaakt van het voorgaande zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POINT. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden, verleent niets op deze website licentie of andere rechten aan u op grond van een patent, handelsmerk, auteursrecht of ander intellectueel eigendom van POINT of een derde partij.  Alle rechten zijn voorbehouden door de eigenaars van elk handelsmerk, servicemerk, logo of ander intellectuele eigendom, behalve indien hierin anders beschreven. Ongeoorloofd gebruik van een handelsmerk, servicemerk, logo, ontwerp, paginakop, pictogram of script van POINT kan een schending zijn van federale en staatswetten inzake handelsmerken.

BESTUURSRECHT

De wet van de staat Delaware is van toepassing op deze voorwaarden, zonder verwijzing naar de keuze van de wettelijke regels. Elke juridische actie of procedure op basis van, die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden of uw gebruik van deze website (inclusief alle informatie die het bevat) zal uitsluitend worden voorgelegd aan een federale of staatsrechtbank met een bevoegde jurisdictie in Pennsylvania, en alle partijen doen afstand van elk bezwaar tegen de persoonlijke jurisdictie en plaats in dergelijke rechtbanken.

SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, is een dergelijke bepaling scheidbaar zonder dat dit invloed heeft op de afdwingbaarheid van alle resterende bepalingen, die volledig van kracht blijven.

BEËINDIGING

In het geval dat u een van deze voorwaarden schendt, worden alle rechten die aan u zijn toegekend onder de voorwaarden onmiddellijk beëindigd, met of zonder kennisgeving.

VRAGEN

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via het gedeelte Contact van de website.